Jongvee biologisch boerderij Kraanswijk

Natuurbeheer op Kraanswijk

Logo Biologische boerderij KraanswijkNatuurbeleving staat bij het bedrijf van de familie Bomers hoog in het vaandel.

Het grootste deel van het bedrijfsareaal van Kraanswijk wordt gebruikt om het vee te voeden.
Maar door grondverwerving is er echter ruimte ontstaan voor natuurbeheer, omdat niet al het land meer nodig was voor veevoerteelt.
Tegenwoordig omvat het areaal dat door Kraanswijk beheert wordt ruim 110 hectare.
Hiervan wordt ca. 70 hectare gebruikt voor de melkvee tak.
Daarnaast is er ca 10 hectare puur natuur, bestaande uit bos, water, houtwallen, landschapselementen, kikkerpoel en faunaranden en vervullen de overige 30 hectare een dubbel doel. Enerzijds ‘natuurproductie’ en anderzijds produceren deze hectares natuurhooi dat gebruikt wordt als veevoer voor jongvee of als strooisel in de stallen.

Het bedrijf Bomers heeft gronden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en enkele particulieren in beheer.
Daarnaast werkt het bedrijf samen met vrijwilligers die de nesten van weidevogels verplaatsen en/of markeren, zodat we ze kunnen ontzien tijdens de veldwerkzaamheden.

Bomers probeert maximaal rekening te houden met biodiversiteit op het bedrijf.
Biodiversiteit is alles wat leeft, groeit en bloeit op het bedrijf: het vee, de gewassen.
Maar ook het bodemleven, insecten en wilde planten en dieren.
Door optimaal gebruik te maken van biologische diversiteit op het bedrijf krijg je sterke dieren, gezonde planten en een levende bodem.

Natuurbeheer op Kraanswijk heeft vele facetten, onder andere:
Randenbeheer kruidenrijk grasland, nestkasten, beheersgrasland, kikkerpoel, weidepoel en akkerranden.
Bont hooilandbeheer, weidevogel beheer, hagen, rietsloten en knotwilgen.